Coastline Vapor E-Liquid | Green Flash (Apple Gummy)
Let the nostalgia flow through you with this soul warming apple gummy candy by Coastline Vapor.